Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

W dniach 12 i 13 maja 2016 r. w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian. Zorganizował ją Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Ekscelencja Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Prezentujemy krótki wykład władyki Abla otwierający to ważne spotkanie naukowców humanistów z całej słowiańskiej Europy, a także niewielką galerię fotograficzną.

Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian

12 maja 2016 r. (czwartek), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ul. Ruska 15

10.00–10.30 Otwarcie konferencji

10.30–12.00 Pierwsza sesja plenarna

 • Maria P. Zhigalova, Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Взаимосвязь языка и христианской культуры в художественном произведении (на примере творчества Н. Ковалевича)
 • Inna A. Szwed,  Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Эсхатология в народно-библейских традициях белорусов
 • Ludmiła Siryk, UMCS w Lublinie, Полікультурність творчості українських неокласиків
 • Kamen Rikev, UMCS w Lublinie, Atanas Dałczew we współczesnych antologiach bułgarskiej poezji chrześcijańskiej
 • Oliwia Bogusz, UMCS w Lublinie, Motywy oniryczne w prozie Jeleny Dołgopiat
 • Sławomir Wyspiański, Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego w Lublinie, Działalność Koła Terenowego BP św. Cyryla i Metodego w Lublinie

12.00–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.00 Druga sesja plenarna

 • Christina Markou, Tracki Uniwersytet Demokryta w Komotini, Grecja, Концептът СВОБОДА в български и новогръцки: опит за сравнение въз основа на лексикографски данни
 • Robert Bońkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Serbskie żargonizmy czasownikowe z prefiksem na-
 • Elena Kanevska-Nikolova, Uniwersytet Płowdiwski, Bułgaria, Езикови нагласи към здравната терминология в принтмедиите и в разговорната реч
 • Rusalena Pendzhekova-Hristeva, Uniwersytet Płowdiwski, Bułgaria, Архивните ресурси на Смолянския архив – скрижали на паметта за Родопите
 • Tina Jugović, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia, Dober tek: o izbranih problemih neprevedljivih leksemov v južnoslovanskih jezikih
 • Petar Sotirov, UMCS w Lublinie, O bułgarsko-polskiej asymetrii w zakresie archaizacji leksyki

14.00–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00 Trzecia sesja plenarna

 • Agnieszka Dudek–Szumigaj, UMCS w Lublinie, Uwagi o pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny
 • Marek Olejnik, UMCS w Lublinie, Elementy wschodniosłowiańskie w mikrotoponimii południowego Podlasia
 • Marcin Kojder, UMCS w Lublinie, Nazwiska motywowane imionami chrześcijańskimi w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie
 • Emil Chról,  UMCS w Lublinie, Исследование общественно-языковых контактов (на примере польско-украинского билингвизма с русской диглоссией)
 • Dorota Głuszak, UMCS w Lublinie, Поговорим о деньгах (нерусские названия денежных единиц в Курантах XVII века)
 • Piotr Złotkowski, UMCS w Lublinie, Formacje antroponimiczne na –uk, –(cz)uk w historycznym nazewnictwie osobowym mieszczan i chłopów w okolicach Brańska na Podlasiu
 • J. Samijlika, Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś, Цэнтральнацеляханская падгрупа паўночнабрэсцкіх гаворак

16.00–16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

UMCS, Wydział Humanistyczny, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, p. 428

17.30–18.30 Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu badawczego Dwie archaiczne słowiańskie wyspy językowo-kulturowe – Rodopy i Polesie.

13 maja 2016 r. (piątek)

9.00–16.00 Wyjazd terenowy uczestników międzynarodowego projektu badawczego Rodopy i Polesie.