Ewangelia o Sądzie Ostatecznym

Ewangelia

W trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.

Sąd Ostateczny

31. Rzecze Pan: kiedy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
32. I zostaną przed Nim zgromadzone wszystkie narody. I oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.
33. I ustawi owce po swojej prawicy, kozły zaś po lewicy.
34. Wtedy powie król tym po swej prawicy: – Chodźcie, błogosławieni Ojca Mego, miejcie udziały w Królestwie przygotowanym wam od stworzenia świata.
35. Byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i napoiliście Mnie, byłem obcy i przyjęliście Mnie,
36. nagi i odzialiście Mnie, zachorowałem i odwiedziliście Mnie, w więzieniu byłem i przyszliście do Mnie.
37. Wówczas odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: – Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnego i nakarmiliśmy lub spragnionego i napoiliśmy?
38. Kiedy widzieliśmy Cię obcego i przyjęliśmy lub nagiego i odzialiśmy?
39. Kiedy widzieliśmy Cię chorego lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
40. I odpowiadając, król powie im: – Amen, mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.
41. Wtedy powie i tym po lewicy: – Pójdźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
42. Byłem bowiem głodny i nie daliście Mi jeść, byłem spragniony i nie napoiliście Mnie,
43. obcy byłem i nie przyjęliście Mnie, nagi i nie odzialiście Mnie, chory i w więzieniu i nie odwiedziliście Mnie.
44. Wówczas odpowiedzą i oni, mówiąc: – Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci?
45. Wtedy odpowie im, mówiąc: – Amen, mówię wam. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnie nie uczyniliście.
46. I ci pójdą na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś na życie wieczne.

 

Mt 25, 31-46; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.