Ewangelia na Palmową niedzielę

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelia na Palmową niedzielęW Palmową niedzielę w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Jana o wskrzeszeniu z martwych Łazarza. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 13 kwietnia 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienie Pańskiego w Lublinie, Ewangelie odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Wskrzeszenie Łazarza

1. Sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, tam, gdzie był Łazarz, którego wskrzesił z martwych.
2. Przygotowali Mu tam wieczerzę i Marta usługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy zasiadali z Nim.
3. Maria zaś, wziąwszy miarę prawdziwego, drogocennego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. A dom wypełnił się zapachem olejku.
4. Judasz zaś, Iskariota, jeden z Jego uczniów, który miał Go wydać, mówi:
5. – Dlaczego nie można było sprzedać tego olejku za trzysta denarów i rozdać je biednym?
6. Powiedział zaś to, nie żeby mu chodziło o biednych, ale że był złodziejem i skarbonkę mając, nosił, co do niej wrzucano.
7. Jezus zaś powiedział: – Zostaw ją, aby na dzień złożenia Mnie do grobu mogła to zachować.
8. Biednych bowiem u siebie zawsze macie, Mnie zaś – nie zawsze.
9. Tłum wielki Żydów dowiedział się, że tam jest, i przybył nie tylko ze względu na Jezusa, ale i aby zobaczyć Łazarza, którego [On] wskrzesił z martwych.
10. Arcykapłani zaś postanowili, aby i Łazarza zabić,
11. wielu bowiem, spośród Żydów, z jego powodu odeszło i uwierzyło w Jezusa.
12. Nazajutrz wielki tłum, który przyszedł na Święto, usłyszawszy, że Jezus nadchodzi do Jerozolimy,
13. wziął gałązki palmowe i wyszedł Mu na spotkanie, i wołał:
Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi
w imieniu Pana,
król Izraela.
14. Jezus zaś, znalazłszy osiołka, wsiadł na niego, jak jest napisane:
15. Nie lękaj się, córko Syjonu,
Oto król twój przychodzi,
Siedząc na źrebięciu oślim.
16. Tego uczniowie najpierw nie zrozumieli, dopiero kiedy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że tak było o Nim napisane i tak Go powitali.
17. Tłum, który był z Nim, świadczył, że Łazarza wezwał z grobowca i wskrzesił go z martwych.
18. Dlatego tłum Go witał, że słyszał, iż On ten znak uczynił.

J 12, 1-18, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.