Kazanie na święto Zaśnięcia Bogarodzicy

Kazanie na Uspienije

Kazanie na jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych – Zaśnięcie Bogarodzicy, zwane również Uspienijem, które wg nowego stylu przypada 15 sierpnia, wygłosił w czasie Boskiej Liturgii, sprawowanej w lubelskiej katedrze, ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz lubelskiej parafii katedralnej nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza o Marcie i Marii oraz prawdziwie błogosławieni.

Kazanie na Uspienije