Rodowód i narodziny Jezusa Chrystusa

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Rodowód Jezusa Chrystusa oraz narodziny Jezusa to fragmenty Ewangelii wg św. Mateusza czytane w cerkwi prawosławnej w niedzielę Świętych Ojców. Ewangelię w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił w tym dniu ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz parafii katedralnej.

Rodowód Jezusa Chrystusa

1. Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
2. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba, Jakub zaś zrodził Judę i braci jego.
3. Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamary. Fares zrodził Ezroma, Ezrom zrodził Arama.
4. Aram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Naasona, Naason zrodził Salmona.
5. Salmon zrodził Booza z Rachab, Booz zrodził Obeda z Rut. Obed zrodził Jessego.
6. Jesse zrodził Dawida, króla. Dawid zrodził Salomona z [żony] Uriaszowej.
7. Salomon zrodził Roboama, Roboam zrodził Abiasza, Abiasz zrodził Asę.
8. Asa zrodził Jozafata, Jozafat zrodził Jorama, Joram zrodził Ozjasza.
9. Ozjasz zrodził Joatama, Joatam zrodził Achaza, Achaz zrodził Ezechiasza.
10. Ezechiasz zrodził Manassesa, Manasses zrodził Amosa, Amos zrodził Jozjasza.
11. Jozjasz zrodził Jechoniasza i jego braci w czasie wysiedlenia do Babilonu.
12. Po wysiedleniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela, Salatiel zrodził Zorobabela.
13. Zorobabel zrodził Abiuda, Abiud zrodził Eliakima, Eliakim zrodził Azora.
14. Azor zrodził Sadoka, Sadok zrodził Achima, Achim zrodził Eliuda.
15. Eliud zrodził Eleazara, Eleazar zrodził Mattana, Mattan zrodził Jakuba.
16. Jakub zaś zrodził Józefa, męża Marii, z której zrodzony został Jezus zwany Chrystusem.
17. Wszystkich więc pokoleń od Abrahama do Dawida [jest] czternaście i od Dawida do wysiedlenia do Babilonu pokoleń czternaście, i od wysiedlenia do Babilonu do Chrystusa – pokoleń czternaście.

Narodziny Jezusa

18. Z narodzeniem zaś Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Matka Jego, Maria, powierzona została Józefowi, to zanim razem zamieszkali, okazało się, że poczęła z Ducha Świętego.

19. Józef zaś, mąż jej, sprawiedliwym będąc, i nie chcąc na nią donieść, postanowił potajemnie odesłać ją.
20. Gdy tak pomyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie, mówiąc: – Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Marii, żony twojej, bo To w niej poczęte jest z Ducha Świętego.
21. Urodzi zaś syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi lud swój od grzechów ich.
22. To wszystko zaś stało się, aby wypełniło się, co zostało przez proroka powiedziane, mówiącego od Pana:
23. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nadadzą Mu imię: Emmanuel, co się przekłada: – Z nami Bóg.
24. Powstawszy ze snu Józef uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pana, i przyjął żonę swoją.
25. I nie znał jej, a kiedy urodziła syna, nadał Mu imię Jezus.

 

Mt 1, 1-25; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk