Symbol wiary

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Trójcy Świętej według Andrieja RublowaBezpośrednio po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego w siódmą niedzielę po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przypada niedziela Świętych Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego. W IV w. na I Soborze Powszechnym 318 Świętych Ojców stworzyło pierwszą część modlitwy Wieruju (Symbol wiary, Credo), którą na każdej Boskiej Liturgii wierni prawosławni odmawiają po dzień dzisiejszy. Istota tej części Symbolu wiary wynika z Ewangelii wg św. Jana, która jest czytana w tą właśnie niedzielę. Prezentujemy Symbol wiary śpiewany w czasie dzisiejszej Liturgii Świętej przez wiernych w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.

Symbol wiary

Wierzę w Jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który się z Ojca narodził przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Boga Prawdziwego z Boga Prawdziwego, Zrodzonego, Niestworzonego, Współistotnego Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Ponckim Piłatem, i umęczonego, i pogrzebanego. I zmartwychwstałego trzeciego dnia według Pisma. I Który wstąpił na niebiosa, i siedzi po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, Którego Królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana Ożywiającego, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie jest czczony i uwielbiany, Który mówił przez Proroków. W Jedną Świętą Powszechną i Apostolską Cerkiew. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych. I życia przyszłego wieku. Amen.

Modlitewnik prawosławny
Publikacja wydana z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego. Redakcja i prawa autorskie – o. Piotr Pietkiewicz. Wydawca Orthdruk. Białystok 2009 r.